Academic Committee of SH

 

 Academic Committee of SH 11, Oct, 2014            Director: Chen Lai      Associate Director: Liu Shi           Yan Haiping                                                      Members: (listed in alphabetical order)           Hou Xudong          Li Xueqin          Liu Beicheng          Liu Yong          Lu Feng          Luo Xuanmin          Sun Mingjun          Wan Junren          Wang Hui          Wang Lu          Wang Ning          Zhang Guogang                                      Secretary: Zhang Leyan