Academic Committee of SH

 

 

Academic Committee of SH

11, Oct, 2014

 
           Director: Chen Lai
 
     Associate Director: Liu Shi
           Yan Haiping
           
 
                                          Members: (listed in alphabetical order)
          Hou Xudong
          Li Xueqin
          Liu Beicheng
          Liu Yong
          Lu Feng
          Luo Xuanmin
          Sun Mingjun
          Wan Junren
          Wang Hui
          Wang Lu
          Wang Ning
          Zhang Guogang
          
          
          
 
       Secretary: Feng Yongliang(SH Office)